Informacje o kierunku:

Zawód: technik turystyki wiejskiej

Kwalifikacje:           

K 1 – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (TG.08)

K 2 – Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (TG.09)

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

 

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol 515203
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika turystyki wiejskiej.

Rekrutacja
Na kierunek technik turystyki wiejskiej, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik turystyki wiejskiej.
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły. 

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik turystyki wiejskiej należy: Turystyka wiejska jest jedną z form turystyki zrównoważonej, w której zasadniczym motywem jest chęć pobytu w środowisku wiejskim z wszystkimi jego przejawami: krajobraz, przyroda, architektura, tempo życia, codzienne zajęcia, świętowanie, itp. Na wyróżnienie zasługują następujące produkty turystyki wiejskiej: agroturystyka, ekoturystyka, wiejska turystyka kulturowa, a także turystyka rowerowa, piesza, konna. Agroturystyka jest rodzajem turystyki wiejskiej, który charakteryzuje się powiązaniem usług turystycznych z gospodarstwem rolnym. Z badań Instytutu Turystyki wynika, że turystyka wiejska ma największy popyt i największe szanse rozwoju na rynku krajowym. Rynek ten będzie także dominował w przyszłości. Podstawowe segmenty to wypoczynek rodzin i osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Z rynków zagranicznych najważniejsze będą kraje sąsiedzkie.

 

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik turystyki wiejskiej, mogą być zatrudnieni w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne. Ukończenie kierunku umożliwia zakup  nieruchomości rolnej w myśl nowych przepisów z maja 2016r, ubieganie się o środki unijne.


Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej ma na celu przygotowanie do:

  • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
  • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
  • planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
  • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.