Informacje o kierunku

Zawód: technik BHP

Kwalifikacja: K1Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01)
Podbudowa programowa:
do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich, nie wymagamy matury.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MEN, symbol: 325509

 

Nauka na tym kierunku trwa 1,5 roku (3 semestry), kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • bez egzaminów wstępnych i wpisowego,
 • nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i są całkowicie za darmo! (brak opłat za wpisowe, czesne, wydanie zaświadczeń, świadectw, legitymacji, itp.,
 • realizujemy program MEN,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa raz w miesiącu),
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS,
 • wystawiamy legitymacje szkolne dające uprawnienia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,
 • wszystkie egzaminy odbywają się na miejscu w szkole.

Rekrutacja
Na kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.
 • dane z dowodu osobistego

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie do:

 • właściwego oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;
 • umiejętnego rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne występujące w środowisku pracy, jak również określania sposobów ich eliminowania bądź ograniczania;
 • prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP.