Informacje o kierunku
Zawód:Technik administracji
Kwalifikacje: K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (EKA.01.)
Podbudowa programowa:
do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MEN, symbol 334306


Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika administracji.

Rekrutacja

Na kierunek technik administracji, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik administracji. 
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik administracji należy: interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji  i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.
Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie  i klasyfikowanie informacji.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do:

  • gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
  • koordynowania działalności, sporządzania sprawozdań, protokołów, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
  • prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
  • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i zysków,  
  • gospodarowania majątkiem oraz nadzorowania innych pracowników.