Informacje o kierunku:

Zawód: Detektyw prywatny

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich

Policealna Szkoła Jednoroczna "Edukator" realizuje program autorski Centrum kształcenia „Edukator”, numer zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 341101.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek detektyw, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

  • 2 zdjęcia,

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku detektyw prywatny,

  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku detektyw należy: zajmowanie się poszukiwaniem na zlecenie klienta różnych informacji na temat danej osoby, na podstawie źródeł osobowych i rzeczowych. Detektyw po zebraniu informacji wyciąga wnioski a następnie przedstawia je zleceniodawcy, którym może być zarówno instytucja, firma, jak i jednostka nie posiadająca osobowości prawnej. Detektyw podczas zbierania informacji posługuje się różnymi metodami, np. dokonuje oględzin miejsc powiązanych z dana sprawą, kontaktuję się z ludźmi, którzy mogą mieć z nią jakiś związek, jak również weryfikuje dostępną dokumentację w przypadku spraw dotyczących mienia prywatnego lub o charakterze finansowym.


Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej "Edukator", po ukończeniu kierunku detektyw, mogą być zatrudnieni w biurach agencji detektywistycznych, lub prowadzić prywatną działalność.